Organic Festiwal

2024-07-11 / Sulejów

zobacz szczegoly!

Organic Festiwal
Kreacja

Czy zauważyliście ze K R E A C J A daje efekty?? potem już tylko wystarczy tworzyć I tworzyć i własnie to MATRIX ukrył przed nami ..Moc jest w nas !
Nie ma nas w telewizji, Nie szukamy sławy, nie nosimy mundurów, mamy własne style,poczucie wartości, kolory oraz polączenie z innymi ludźmi ,pracujemy anonimowo, spokojnie za kulisami na Całym Świecie -nazywają nas "Świadomą Armią "gdyż wyrażamy się poprzez muzykę,ekologie,uśmiechy,miłość ,
taniec, rozmowy przy ognisku ,modlitwy czy medytacje -Tworzymy Nowy ŚWIAT !!
Czasami zdalnie rozpoznajemy sie na ulicy pozdrawiamy,wpatrujemy w oczy przekazujemy Energię i Uśmiech
Wspierają nas ludzie wielu środowisk z pasją tworzenia, z radością, miłością do sztuki oraz innych istot czy ludzi przekazując Nam ten ponadwymiarowy stan uniesienia
Jako ludzkość posiadamy potęgę wszystkich oceanów,drzew ognia i powietrza jesteśmy Globalną SWIADOMOSCIĄ to dla nas Miłość jest nową religią XXI wieku!
Czy to już duchowy spisek ??czy głęboka rewolucja ???
Na powierzchni dzisiejszego świata toczy się WALKA o dobra materialne, pod powierzchnią dzieje się coś innego.. to Wewnętrzna Oddolna Rewolucja-
Globalna Operacja, Duchowa Konspiracja-jej komórki są w każdym kraju na planecie w każdym z Nas ..
..Nie zobaczysz nas w telewizji, nie przeczytasz o nas w gazetach, nie usłyszysz o nas w radio -Tworzymy Ponadwymiarowe Dzialania-dołącz do Nas PLEMIĘ ORGANIC to TY..MY
Udostępnij , Daj Lajka ,Działaj z Nami
Have you noticed that thought and action give results?? then all you have to do is create and create and that's what MATRIX hid from us .. The power is in us! We're not on TV We don't seek fame, we don't wear uniforms, we have our own styles, values, colors and connections, we work anonymously, quietly behind the scenes around the world - they call us "The Conscious Army" because we express ourselves through music, ecology, smiles, love, dancing, talking by the fire, prayers or meditations - We create a new world!! Sometimes we remotely recognize each other on the street, we greet each other, we look into the eyes, we pass Energy and Smile We are supported by people of many backgrounds with a passion for creating, with joy, love for art and other beings or people, giving us this oversized state of elation As humanity, we have the power of all oceans, trees of fire and air, we are Global AWARENESS, for us Love is the new religion of the 21st century! Is it already a spiritual conspiracy or a deep revolution??? On the surface of today's world there is a FIGHT for material goods, something else is happening below the surface. Global Operation, Spiritual Conspiracy - its cells are in every country on the planet in each of us.. .. You won't see us on TV, you won't read about us in the newspapers, you won't hear about us on the radio -We create Extradimensional Actions - join us ORGANIC TRIBE is YOU..WE Share, Give a Like, Act with

Ilosc dni: 3

Genre: Various


więcej informacji:
kliknij

Data i miejsce eventu:
2024-07-11 - Sulejów - Biała 129/130, Sulejów, Poland